Okolice   Historia   Poleć nas   Napisali o nas
Pogoda
Pogoda Marcinowice z serwisu
  sowa   pl | en | de  

regulamin

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), Ślężański Młyn Zagroda Turystyczna Szczepanów 30, 58-124 Marcinowice publikuje poniżej regulamin Newslettera:

 

 1. Usługa newslettera świadczona jest przez Ślężański Młyn na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i ofertach poprzez cykliczne wysyłanie wybranych przez Ślężański Młyn treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

 3. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 4. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

 5. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania drogą mailową pod adresem kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl.

 6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.

 7. Ślężański Młyn nie będzie udostępniać powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 8. Ślężański Młyn zastrzega sobie prawo do:
  a.
  czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

b. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników,

c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,

d. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe – jest Ślężański Młyn Zagroda Turystyczna Maria Pollak,, 58-124 Marcinowice, Szczepanów 30, z którą we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl

Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie (obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi i inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności) – w oparciu o art. 6 RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych czy badania rynku).

Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. podatkowych, o charakterze cywilnoprawnym/karnoprawnym).

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług Administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez jedną ze stron.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora – poprzez zgłoszenie swojego wniosku na adres kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl –udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie.

Ponadto – zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem. 

 

 

 

 

 

 

Ślężański Młyn Restauracja Hotel Stajnia Szczepanów 30 58-124 Marcinowice tel. fax +48 74 850 77 09 kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl